Vyberte stránku

Opady a jejich likvidace ve zdravotnictví

Nad rámec běžného komunálního odpadu (kancelářské potřeby, potraviny apod.) vzniká při poskytování zdravotních služeb také specifický typ odpadů, který může představovat vysoké riziko pro zdraví člověka nebo životní prostředí.

Specifika odpadů ve zdravotnictví

Bavíme-li se o práci s potenciálně nebezpečnými odpady ve zdravotnictví, máme na mysli zejména odpady uvedené v Katalogu odpadů ve skupině 18, podskupině 18 01, kam patří například:

  • infekční odpady
  • ostré odpady
  • patologicky – anatomické odpady
  • nepoužitá léčiva
  • cytostatika
  • chemické odpady
  • amalgám
  • radioaktivní odpady
  • tekuté odpady

Každý z těchto typů odpadu s sebou nese specifickou metodiku nakládání s ním. Například u infekčního odpadů metodika stanoví, že se tento nesmí překládat z jednoho obalu do jiného a ani dodatečně třídit. U ostrých odpadů například to, že musí být shromažďován v uzamčeném, nepovolaným osobám nepřístupném a chlazeném prostoru.

Od třídění po likvidaci

Cesta odpadu k jeho likvidaci začíná procesem jeho třídění už u samotného původce, a to v místě jeho vzniku (ordinace, pokoj, operační sál apod.). Původce smí takto vytříděný odpad ukládat do řádně označeného shromažďovacího prostředku a tyto pak po povolenou dobu (podle typu odpadu) skladovat.

Před odesláním odpadu na likvidaci lze infekční odpad dekontaminovat k čemuž se používají metody založené zejména na principech parní sterilizace, mikrovlnném ohřevu nebo jejich kombinací.

Samotný převoz nebezpečného odpadu ze zdravotnického zařízení se pak řídí předpisem ADR (Accord Dangereuses Route), což je mezinárodní předpis upravující podmínky přepravy nebezpečného nákladu, ke kterému ČSSR přistoupila v roce 1987.

Likvidace nebezpečného odpadu se v České republice provádí výhradně ve spalovnách k tomu určeným. Teplota pro spalování musí být vyšší než 1 000 stupňů Celsia. V zařízení spalovny nesmí být odpad skladován, ale musí být odstraněn bezprostředně po jeho dovozu do zařízení.

Skládkování infekčního, nebezpečného chemického odpadu a nepoužitelných léčiv je u nás zakázáno s výjimkou odpadů uvedených v Katalogů odpadů pod kódem 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce.

Legislativní rámec

Nakládání s odpady ze zdravotní péče upravuje hlava X vyhlášky 273/2021 Sb. a také Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, kterou vydal Státní zdravotní ústav a jejímž garantem je Ministerstvo životního prostředí.

Katalog odpadů je potom upraven vyhláškou č. 8/2021 Sb.